PROJEKT SLOWOLF

OPIS PROJEKTA

Projekt LIFE+ SloWolf je pričel z načrtovani aktivnostmi 1. januarja 2010 in je trajal vse do konca leta 2013 in je prvi obsežen projekt o volku v Sloveniji. Projekt so izvajali partnerji Univerza v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije in Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum. Prijavitelj in vodja projekta je Skupina za ekologijo živali, ki deluje na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
Cilj projekta je prispevati k dolgoročnem varstvu volkov, njihovega plena in habitata v Sloveniji ter izboljšanju sobivanja ljudi in volkov. Slednji so naravni plenilci prostoživečih parkljarjev, ki živijo v slovenskih gozdovih. Živijo v družinah (tropih) in za preživetje potrebujejo velika območja. V Sloveniji je bilo o populacijski dinamiki, kot npr. povprečno število volkov v tropu, velikost teritorijev, število tropov v državi, pred izvajanjem projekta veliko neznanega. Tudi odnos ljudi do volka je zelo različen. V konflikt z volkovi pogosto prihajajo predvsem lovci in rejci drobnice, saj volkovi plenijo lovne vrste divjadi in domače živali, predvsem drobnico. Hkrati pa volkovi predstavljajo simbol divjine in ohranjene narave. Varstvo volkov je tako zaradi navzkrižja interesov in zahtevnega spremljanja varstvenega statusa zelo kompleksno. Dolgoročno preživetje te vrste in sobivanje z ljudmi je v Sloveniji odvisno od več prepletenih dejavnikov. Slednje so preučevali tekom projekta, se neposredno ukvarjali z najbolj perečimi med njimi, pridobili zajetno količino novega znanja, povezali najpomembnejše interesne skupine za varstvo volka, pomagali izboljšati zakonodajo in tako s kombinacijo vsega tega pripravili trdno osnovo za uspešno varstvo in upravljanje te karizmatične velike zveri v prihodnje.
K zimskim sledenjem, poletnim izzivanjem oglašanja volkov in k zbiranju njihovih neinvazivnih genetskih vzorcev so povabili lovce in druge prostovoljce. Njihova pomoč je izvajalcem projekta omogočila pokrivanje razmeroma velikega projektnega območja. V času projekta so prostovoljci pri spremljanju populacije vse skupaj sodelovali 2429-krat. Poleg tega so k sodelovanju pri zbiranju neinvazivih genetskih vzorcev povabili tudi 108 lovskih družin, ki imajo skupaj preko 5000 članov. Poletna izzivanja oglašanja volkov so bila izvedena v treh zaporednih letih in ob tako številčnem vključevanju prostovoljcev so lahko v enem dnevu dela na terenu pokrili 3384 km2. Podobno so v zimskem času tekom treh let organizirali 65 sledenj, na katerih so za volčjimi sledmi pregledali 2230 km gozdnih cest. Volkove so sledili na 171 km in na sledeh zbrali 185 genetskih vzorcev. Velik interes in samo število vključenih prostovoljcev je presegel vsa pričakovanja.

KAKO SODELOVATI

Projekt je že potekel, še vedno pa lahko sodelujejo prostovoljci in sicer z vključevanjem v projekt nacionalnega monitoringa populacije volka. Za podrobnejše informacije in morebitno sodelovanje preglejte spletno stran in kontaktirajte izvajalce projekta.

FOTO

Slika volka v gozdu; Volkulja Jasna (foto: Jan Potočnik), vir: Lovska zveza Slovenije

  • STATUS PROJEKTA: aktiven (pogojno)
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2010 do 2013
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: ULBF - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - oddelek za biologijo
Kontaktni podatki

Osrednjeslovenska,Republika Slovenija aleksandra.majicskrbinsek@bf.uni-lj.si https://www.volkovi.si

Skip to content