Mednarodne organizacije

Dekorativna slika; Zemljevid sveta, Poljska, od Cezary iz Pixabay

Österreich forscht (»Avstrija raziskuje«)

Številne države – članice EU se zavedajo pomena občanske znanosti. Srečujemo se z nekaterimi uspešnimi projekti, ki so lahko vodilo tudi za slovensko okolje. To še posebej velja za projekte, ki so bili izpeljani v primerljivih državah. Tak primer dobre prakse je spodbujanje praks občanske znanosti v Avstriji.

Sistematično aktivno vključevanje zainteresirane širše javnosti v znanstveno raziskovanje v Avstriji poteka od leta 2014, ko je bila ustanovljena platforma občanske znanosti Österreich forscht (»Avstrija raziskuje«). Cilji platforme so povezati akterje občanske znanosti po vsej Avstriji, zagotoviti in dvigniti kakovost projektov občanske znanosti ter predstavljati obstoječe projekte zainteresirani javnosti ne glede na institucionalno ozadje ali področje znanosti.

2015 je bila organizirana prva avstrijska konferenca občanske znanosti. V tem času je bilo na platformi navedenih 9 projektov predvsem iz naravoslovja (npr. Phenowatch, Stunde der Wintervögel BirdLife Austria, GeoWiki IIASA, Wiener Gebäudebrüter MA22 in drugi). Po konferenci se je platformi pridružilo več projektov, ki zdaj prihajajo tudi z drugih področij znanosti, npr. iz družboslovja in humanistike (npr. BrotZeit in ExploreAT). Leta 2016 so na Universität für Bodenkultur Wien na Dunaju zaposlili osebo za vodenje in koordinacijo Österreich forscht. Leto 2017 je bilo za Österreich forscht pomembno zaradi treh odločitev:

Ustanovljena je bila mreža Citizen Science Network Austria (CSNA). Namen ustanovitve CSNA je bil, da bi institucionalizirala sodelovanje različnih deležnikov v Österreich forscht.

Najprej je bila ustanovljena delovna skupina znotraj Österreich forscht in sicer z namenom oblikovanja transparentnih veljavnih meril, ki bi upravljavcem platforme pomagala pri odločanju, ali naj bo projekt, ki se prijavi za uvrstitev na Österreich forscht, naveden kot projekt občanske znanosti ali ne.

Odločitev, da konferenca občanske znanosti postane čim bolj odprta za različne deležnike raziskovalne organizacije kot tudi zainteresirano javnost. Rezultat je bil velik porast predstavitev projektov s področja humanistike in družboslovja, ki so sodelovali na konferenci in se kasneje pridružili platformi, ter možnost, da zainteresirana javnost preizkusi prakse občanske znanosti. Te odločitve so privedle do bolj vključujoče, raznolike in spoštovane skupnosti občanske znanosti.

Danes je na platformi Österreich forscht naštetih več kot 70 tekočih ali že zaključenih projektov s področja naravoslovja, družboslovja, humanistike in umetnosti. CSNA trenutno šteje 37 članov, in sicer univerze, nevladne organizacije, muzeje, združenja, podjetja in druge izobraževalne institucije.

Občanska znanost v Avstriji je bila vsa ta leta tudi finančno dobro podprta. Že leta 2007 je zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskave (BMBWF) organiziralo projekt »Sparkling Science«, v okviru katerega so bili od leta 2007 do 2019 šolajoči se vseh šolskih stopenj ter civilna družba aktivno vključeni v različne projekte občanske znanosti. V okviru projekta Sparkling Science je bilo v vseh teh letih financiranih 299 projektov. Proračun programa je znašal 34,7 milijona evrov. Skupno so beležili 1.129 prijav na razpise, kar pomeni, da je bilo uspešnih 22 % prijav. Od vseh financiranih projektov jih je bilo 54 v okviru osnovnih in srednjih šol. Skupno financiranje teh projektov je znašalo 194.500 evrov. Projekti so v povprečju trajali 28 mesecev, šolski projekt 15 mesecev. Uspeh programa Sparkling Science je spodbudil financerja, da je jeseni leta 2021 pripravil nov program financiranja občanske znanosti Sparkling Science 2.0

Bürger schaffen Wissen (Državljani ustvarjajo znanje)

Bürger schaffen Wissen (Državljani ustvarjajo znanje) je osrednja platforma za občansko znanost v Nemčiji, ki od novembra 2013 predstavlja, povezuje in podpira projekte občanske znanosti.

Pomembna vloga platforme je razvoj mreže občanske znanosti, različni načini izobraževanja za različne uporabniške skupine in promocija občanske znanosti.

Bürger schaffen Wissen je skupni projekt neprofitne organizacije za komunikacijo znanosti Wissenschaft im Dialog (gGmbH) in naravoslovnega muzeja Museum für Naturkunde v Berlinu. Financira ga Zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskave (BMBF).

Citizen Science Network Switzerland (Urad za občansko znanost v Švici)

Urad za občansko znanost v Švici Citizen Science Switzerland je bil ustanovljen leta 2015 kot odgovor na potrebo različnih izvajalcev projektov občanske znanosti v Švici. Upravlja s platformo občanske znanosti Schweiz forscht (Švica raziskuje).

Urad opravlja naslednja področja odgovornosti:

upravljanje Citizen Science Network Switzerland,

upravljanje platforme schweizforscht.ch,

kontaktna točka za različne zainteresirane deležnike (mediji, univerze, raziskovalne organizacije…)

mednarodno sodelovanje in spremljanje razvoja občanske znanosti v mednarodnem okolju.

Decembra leta 2021 je odbor direktorjev švicarskih akademij podal mandat kompetenčnemu centru Science et Cité za projekt “Citizen Science in Switzerland : Contextual Analysis, Recommendations and Roadmap”. Projekt je eden izmed vsebinskih ciljev iniciative švicarskih akademij 2021-23 (ICSA+) in se je začel v letu 2022. V okviru projekta so ustanovili ekspertno skupino, ki bo v sodelovanju s Citizen Science Network Switzerland in platformo Schweiz forscht pripravila strategijo razvoja občanske znanosti v Švici.

Znanstvena fundacija Science et Cité je v organizacijskem in vsebinskem smislu neodvisna in neprofitna organizacija, ki spodbuja dialog med znanostjo in družbo. S svojim delovanjem spodbuja spoštovanje in razumevanje znanosti ter spodbuja povezovanje znanstvene in širše skupnosti.

Science et Cité sodeluje s partnerji iz izobraževanja, gospodarstva, kulture in politike.

CitizenScience.gov (ZDA)

CitizenScience.gov je uradno spletišče ameriške vlade za podporo projektom občanske znanosti. Spletišče obsega tri ključne dele: katalog projektov, ki jih podpira ameriška vlada, orodje za podporo projektom občanske znanosti in spletno središče za povezovanje deležnikov in iskanje prostovoljnih raziskovalcev. Ameriška vlada je sprejela posebno zakonodajo, ki regulira način novačenja in vlogo raziskovalcev prostovoljcev pri projektih občanske znanosti v ZDA Crowdsourcing and Citizen Science Act of 2016 (15 USC 3724).

Skip to content