Partnerji

Partnerji Mreže občanske znanosti so organizacije in posamezniki, ki želijo sodelovati kot nosilci projektov, organizatorji dogodkov in usposabljanj ali nuditi kakršnokoli infrastrukturo. Če želite sodelovati pri projektih občanske znanosti na omenjene načine ali kako drugače, vas vabimo, da nas kontaktirate in postanete del Mreže občanske znanosti. Partnerji mreže delujejo tudi v delovnih skupinah.

CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani je največja slovenska knjižnica za področje tehnike in naravoslovja. S svojim delovanjem je vpeta v nacionalno raziskovalno infrastrukturo. Spodbuja in podpira različne prakse odprte znanosti. S svojo infrastrukturo podpira tudi občanske raziskave.

GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA NOVA GORICA

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je osrednja splošna knjižnica, ki z osrednjo enoto, devetimi krajevnimi knjižnicami in bibliobusom deluje na območju šestih občin. Kot ena od desetih osrednjih območnih knjižnic se povezuje s knjižnicami v regiji ter koordinira enoten razvoj knjižničarstva na Goriškem. Je tudi splošna knjižnica na obmejnem območju, pri čemer za zagotavljanje podpore razvoju knjižnične javne službe v zamejstvu tesno sodeluje z goriško enoto Narodne in študijske knjižnice Trst. Goriška knjižnica s svojim delovanjem odgovarja na družbene spremembe in spremenjene potrebe uporabnikov, širi nova znanja ter vpeljuje nove storitve.

KONTAKT: sasa.vidmar@gkfb.si

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

Mestna knjižnica Ljubljana je največja splošna knjižnica v Sloveniji ter najbolj omrežena kulturna ustanova v Mestni občini Ljubljana. Kot osrednja območna knjižnica koordinira, povezuje in usmerja delo splošnih knjižnic v regiji. Z uvajanjem drznih in inovativnih praks na področju kulture in izobraževanja izboljšuje družbeni položaj prebivalcev Slovenije in krepi mednarodno prepoznavnost slovenskih knjižnic.

KONTAKT: andreja.vovk-iskric@mklj.si 

IJS - ODSEK ZA ZNANOSTI O OKOLJU

Multidisciplinarne raziskave Odseka za znanosti o okolju na Institutu “Jožef Stefan” se osredotočajo na prepletanje fizikalnih, kemijskih in bioloških procesov, ki oblikujejo naše okolje, na človeka in njegove dejavnosti. Zato namenjamo pozornost predvsem trem sklopom raziskav: razvoju, optimizaciji in validaciji analiznih metod, študiju biogeokemijskih procesov, zaradi katerih pride do pretoka in transformacij snovi v naravi, in oceni vplivov na okolje ter oceni tveganja za zdravje ljudi in okolja zaradi človekovih posegov v naravo.

KONTAKT: david.kocman@ijs.si

SLOVENSKA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je v letu 1984 ustanovljena nevladna in nepridobitna organizacija, ki omogoča, razvija in spodbuja izobraževanje starejših za njihovo večjo socialno vključenost in aktivno delovanje v družbenem okolju. Ima status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju izobraževanja, kar izkazuje in potrjuje njeno javno poslanstvo. Deluje kot nacionalna vsebinska mreža in povezuje 55 univerz za tretje življenjsko obdobje po Sloveniji.

KONTAKT: univerza-3@guest.arnes.si 

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

Mestna knjižnica Kranj je ena od desetih slovenskih osrednjih območnih knjižnic. Splošne knjižnice gorenjske regije povezuje z razvojem skupnih storitev za različne skupine uporabnikov in se pri delu povezuje z ustanovami v lokalnem in širšem okolju. Poleg osrednje enote ima šest krajevnih knjižnic in štiri izposojevališča premičnih zbirk. Ob izposoji gradiva nudi raznovrstne dogodke, izobraževanja, razstave in delavnice.

KONTAKT: nina.svetelj@mkk.si, maja.vunsek@mkk.si

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je eden izmed največjih neodvisnih javnih raziskovalnih inštitutov za naravoslovne vede v Sloveniji. Poslanstvo NIB je ustvarjanje novega znanja na področju bioloških znanosti za razumevanje življenjskih procesov, ohranjanje biotske raznovrstnosti in zdravega okolja za doseganje večje kvalitete življenja in podporo trajnostnega razvoja.

KONTAKT: Tina.Elersek@nib.si, katja.sinur@nib.si

ZNANSTVENO DRUŠTVO SLEDILNIK

V društvu Sledilnik smo zbrani člani in članice skupnosti Covid Sledilnik, ki je nastala v času pandemije. V znanstvenem društvu Sledilnik spodbujamo razvoj podatkovne odličnosti, kroženje in izpostavlja uporabno vrednost podatkov ter podatkovne znanosti v dobro življenja. Do sedaj smo poleg Covid Sledilnika razvili tudi portal Zdravniki. V razvoju pa je projekt Podnebnik, ki bo združeval podatke iz področja podnebnih sprememb. Društvo Sledilnik goji strogo strokovnost, goji pluralizem pogledov, sledi znanstveni metodi razmišljanja in znanstvenemu pristopu analize družbenih in naravnih pojavov. Društvo se ukvarja predvsem z zbiranjem in obdelava javno dostopnih podatkov, posredovanje zbranih podatkov zainteresiranim skupnostim in tretjim osebam, modeliranje podatkov v napovedne modele, prikaz relevantnih podatkov širši javnosti, obveščanje in izobraževanje javnosti, zbiranje in obdelava podatkov, sodelovanje s sorodnimi organizacijami in državnimi organi ter organiziranje srečanj in dogodkov.

KONTAKT: zarja.mursic@gmail.com 

MIRAN HLADNIK

Slovenski literarni zgodovinar, ki je avtor več knjig o slovenski književnosti in profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s kvantitativnimi raziskavami slovenske pripovedne proze, od leta 1995 zlasti s slovenskim zgodovinskim romanom. Moderira Slovlit, novičarski in diskusijski e-poštni seznam, ki povezuje sloveniste in druge interesente za slovensko literaturo, kulturo in humanistiko, in soureja Slavistično revijo.

KONTAKT: hladnikmiran@gmail.com  

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

Univerza na Primorskem (UP) je bila ustanovljena leta 2003. Sestavlja jo 6 fakultet, raziskovalni inštitut, univerzitetna knjižnica in študentski domovi.

UP se je močno vpeta v mednarodno okolje. Letno na okoli 80 študijskih programih vseh treh stopenj, med katerimi se jih petina izvaja vzporedno tudi v angleškem jeziku, izobražuje okoli 6.000 študentov; skoraj petina študentov prihaja iz tujine. Mednarodna vpetost UP je vidna tudi pri zaposlovanju – iz tujine prihaja tudi dobrih 12% raziskovalcev in visokošolskih učiteljev.

UP je s svojo dejavnostjo vpeta tudi v lokalno in regionalno okolje, kjer vse bolj krepi svojo vlogo s številnimi povezovalnimi aktivnostmi kot so komuniciranje znanosti (preko aktivnosti Centra znanosti in dogodkov za komuniciranje znanosti), delo s šolarji in učitelji, vzpostavitev alumni pisarne, tehnološki in inovacijski transfer, študentski projekti v sodelovanju z gospodarstvom, spodbujanje odgovorne znanosti ter ponudba dodatnega usposabljanja za različne ciljne skupine.

UP bo v jeseni 2023 postala polnopravna članica evropske univerze Trasform4Europe, že dobro leto pa deluje v mreži evropskih inovativnih visokošolskih organizacij (ENIHEI). Na ta način UP vnaša mednarodne inovacije v ožje in širše okolje, kjer predstavlja strokovnega ter znanstveno podprtega sogovornika.

KONTAKT: elena.buzan@upr.si

ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE

Andragoški center Republike Slovenije je osrednji javni zavod in krovna ustanova za izobraževanje odraslih v Republiki Sloveniji. Z različnimi raziskavami, programi, projekti in dogodki sodelujemo pri uveljavljanju kulture vseživljenjskosti učenja ter znotraj te še posebej izobraževanja odraslih. Poslanstvo Andragoškega centra Slovenije je krepiti kulturo vseživljenjskosti učenja ter prispevati k pravičnemu, dostopnemu in kakovostnemu izobraževanju in učenju vseh odraslih prebivalcev Slovenije.

KONTAKT: johanna.robinson@acs.si, info@acs.si

LUTRA - INŠTITUT ZA OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE

LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine je zasebni zavod, ki od ustanovitve leta 1998 deluje na področju varstva narave in okolja. Vrsta, na katero smo se pri svojih raziskovalno-razvojnih dejavnostih najbolj osredotočili, je evrazijska vidra (Lutra lutra), v zadnjem času pa tudi evropski bober (Castor fiber).

Dejavnost Inštituta LUTRA obsega presoje vplivov na okolje, izdelavo okoljskih poročil, monitoring živalskih populacij in njihovega okolja, monitoring vplivov posegov v okolje na živalske populacije, ekspertna mnenja in svetovanja na naravovarstvenem področju.

Posebno področje dejavnosti Inštituta LUTRA je tudi odnos različnih skupin javnosti do naravne dediščine in posameznih naravnih vrednot (živalskih vrst), kar je tesno povezano z izobraževalno in publicistično dejavnostjo organizacije. Bobra in vidro kot sporočilni vrsti uporabljamo v aplikativne namene za izobraževalne in ozaveščevalne dejavnosti na področju naravovarstva – vidro predvsem v okviru ohranjanja celinskih vodnih ekosistemov in njihove biodiverzitete, bobra pa kot vrsto, ki nam lahko s svojimi dejavnostmi močno pomaga pri blaženju podnebnih sprememb.

KONTAKT: info@lutra.si

MORIGENOS - SLOVENSKO DRUŠTVO ZA MORSKE SESALCE

Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena leta 2001, ki združuje znanstveno raziskovanje, izobraževanje in ozaveščanje. Namen raziskovalnih dejavnosti je podati znanstveno osnovo za učinkovito varstvo delfinov in njihovega habitata s stalnim monitoringom in identifikacijo glavnih groženj tem živalim. Z učinkovitim varstvom delfinov lahko bolje varujemo celotni morski ekosistem, od katerega smo odvisni tudi ljudje. Prav tako pomemben namen raziskovanja je širjenje znanja o biotski pestrosti naših morij.

KONTAKT: morigenos.center@gmail.com

ARNES - AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes je javni infrastrukturni zavod, ki zagotavlja storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture ter omogoča njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami v tujini.

Arnes je del Slovenske skupnosti odprte znanosti in ima vlogo pooblaščene organizacije v Evropskem oblaku odprte znanosti (ESOC) ter je eden izmed ključnih organizatorjev Dneva odprte znanosti, ki poteka v okviru Arnesove konference Mreža znanja. Poleg tega vodi konzorcij Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje (SLING), ki razvija razpršeno računalništvo in upravlja superračunalniško infrastrukturo v Sloveniji.

Ravno tako gradi, vzdržuje in upravlja omrežno infrastrukturo, ki povezuje univerze, inštitute, raziskovalne laboratorije, muzeje, šole, baze podatkov in digitalne knjižnice. Svojim uporabnikom nudi enake storitve kot nacionalne akademske mreže iz drugih držav, s katerimi sodeluje v projektih Evropske komisije pri testiranju, razvoju rešitev in vpeljavi novih internetnih protokolov in storitev. Opravlja tudi storitve, ki jih komercialne organizacije ne opravljajo, a so predpogoj za delovanje interneta v Sloveniji.

KONTAKT: arnes.si

EKOLOGI BREZ MEJA

Ekologi brez meja se zavzemajo za svet brez odpadkov, ki ga skušajo doseči z ozaveščanjem, aktivacijo in predvsem povezovanjem posameznikov, odločevalcev in organizacij. Njihovo poslanstvo je odkrivanje novih tem in zagotavljanje podatkov, s katerimi lahko vplivajo na spremembe politik in navad. So mnenjski voditelji na področju odpadkov, ki svoje napore usmerjajo predvsem v preprečevanje nastajanja odpadkov.

Nastali so ob organizaciji dveh akcij Očistimo Slovenijo, ki veljata za največja prostovoljska dogodka v zgodovini samostojne države. Povezali so 280.000 posameznikov, podjetja, razna društva, slovensko vojsko, policijo, komunalne službe, občine in celo predsednika države, ki je društvo odlikoval z bronastim redom zaslug. V okviru akcije je nastal edini Register divjih odlagališč v Sloveniji.

Odločili so se, da akcij Očistimo Slovenijo ne bodo več organizirali, saj samo s čiščenjem ne predajajo pravega sporočila. Tako so se odpadkov lotili na drugi strani: tam, kjer nastajajo. Njihova prizadevanja za smotrno ravnanje z odpadki in naravnimi viri segajo na področje hrane, tekstila, plastike in drugih vrst odpadkov. Rdeča nit njihovega delovanja in projektov je koncept zero waste.

KONTAKT: katja.sres@ocistimo.si 

RAZISKOVALNI CENTER ZA HUMANISTIKO UNIVERZE V NOVI GORICI

Raziskave v Raziskovalnem centru za humanistiko UNG se odvijajo na naslednjih področjih in presečiščih med njimi: literarne vede, študiji spolov, digitalna humanistika, kulturna zgodovina, novi mediji, študiji kultur ter kritična in umetnostna teorija. Obsegajo naslednje sklope: raziskave intimnosti, kulturna dediščina, medkulturno posredništvo, intermedijska razsežnost literature ter navezave na druge umetnostne in kulturne prakse s pripadajočimi diskurzi.

KONTAKT: info.rch@ung.si 

INŠTITUT ZA RAZVOJ VKLJUČUJOČE DRUŽBE

IRVD je ustanovljen leta 2014 z namenom, da pridobiva in širi znanje o pomenu in vrednotah vključujoče družbe. Po sprejetju Agende 2030 na vrhu Združenih narodov, septembra 2015, ko je bil koncept vključevanja dokončno integriran v skupni okvir svetovnih ciljev trajnostnega razvoja, smo se z našim poslanstvom usmerili v raziskovanje strukturnih vrzeli med normativnim okvirom in dejanskimi družbenimi razmerami. Od takrat se z našimi aktivnostmi v metodološkem pogledu navezujemo še na koncept oz. sistemsko vprašanje koherentnosti prizadevanj za vključujočo družbo in trajnostni razvoj (17. cilj Agende 2030), uporabno (aplikativno) etiko in deliberativno demokracijo. Poudarjamo, da nismo znanstvena ustanova v strogem pomenu temeljne oziroma profesionalne znanosti, saj je naše poslanstvo od ustanovitve naprej v tem, kar danes zajema pojem občanska znanost. Z jasno opredeljenostjo statusnega položaja ter spoštljivostjo in odgovornostjo do profesionalne znanosti nam je medtem uspelo, da smo vzpostavili razmeroma širok krog sodelavk in sodelavcev tudi iz akademskih krogov.

KONTAKT: kontakt@irvd.si

IZUM - INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Institut informacijskih znanosti (IZUM) je javni infrastrukturni zavod, ki je opredeljen kot knjižnični informacijski servis, obenem pa predstavlja informacijski servis slovenske znanosti, kulture in izobraževanja. IZUM v prvi vrsti načrtuje, razvija in vzdržuje računalniške in komunikacijske zmogljivosti za delovanje nacionalnega bibliografskega sistema COBISS, skrbi pa tudi za delovanje informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji – SICRIS in podpira razvoj podobnih sistemov v drugih državah – E-CRIS. Prav tako skrbi za razvoj in delovanje knjižničnih informacijskih sistemov nekaterih drugih držav (Srbije, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Bolgarije in Albanije), ki so povezani v mrežo COBISS.net. Uporabnikom iz Slovenije na podlagi konzorcijskih pogodb s tujimi ponudniki e-virov zagotavlja tudi brezplačen dostop do različnih tujih baz podatkov in servisov.

KONTAKT:  renata.zadravec@izum.si

DOPPS - DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena leta 1979, ki deluje v javnem interesu ohranjanja narave, varstva okolja in na področju raziskovalne dejavnosti. Pri številnih dejavnostih združujemo več kot 1000 članov, prostovoljcev in ljubiteljev narave po vsej Sloveniji in zaposlujemo 30 strokovnjakov z različnih področij.

Delamo za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. S tem prispevamo k ohranjanju narave in dobrobiti celotne družbe. Naše poslanstvo uresničujemo z naravovarstvenim, znanstvenoraziskovalnim, izobraževalnim in publicističnim delom ter s sodelovanjem z drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

DOPPS je polnopravni partner svetovne organizacije za varstvo narave BirdLife International.

KONTAKT: dopps@dopps.si

HE - HIŠA EKSPERIMENTOV

Ustanova Hiša eksperimentov (HE) je prvi slovenski center znanosti. Že skoraj tri desetletja navdušuje radovedneže vseh starosti – starejše, mlajše in tudi najmlajše. HE je center opolnomočenja družbe z radovednostjo, ustvarjalnostjo, kritičnim razmišljanjem in aktivnim reševanjem problemov.

Vizija HE je živeti in sodelovati v zdravi demokraciji – družbi z bistveno večino kritično razmišljujočih, sposobnih reševanja problemov. Spodbuja razvoj kritičnega mišljenja z odprto komunikacijo, ustvarjanjem varnega okolja za delanje napak v procesu raziskovanja in odkrivanja s pomočjo naših interaktivnih eksperimentov.

Temeljne vrednote, ki jih spodbuja in uresničuje HE so opolnomočenje družbe s spodbujanjem vedoželjnosti, radovednosti, ustvarjalnosti, konstruktivnega dialoga in dvoma ter sprejemanja napak kot nujnega dela izkustvenega učenja.

Med izvirne in zanimive dejavnosti, s katerimi HE navdušuje, sodijo znanstveni šovi, vsakoletni znanstveni festival Znanstival, mobilna aktivnost Hiška eksperimentov, Družinjenja, interaktivne eksperimentalne delavnice Znanstveni Krneki, strokovna predavanja za najširšo javnost, ZnaČAJ Znanosti ter znanstvene pravljice in še več. Sodelujemo tudi v mednarodnih in evropskih projektih.

V slabih (a dobrih) treh desetletjih dejavnosti na področju izkustvenega raziskovanja in navduševanja za kritično razmišljanje je HE (so)ustvarila več mednarodnih projektov. Koordinira tudi projekt Evropske noči raziskovalcev Noč ma svojo moč, v okviru katerega je potekalo že šest projektov znanosti za državljane (citizen science project). Več na www.he.si, www.nocmoc.eu, www.znanstival.si.

KONTAKT: info@he.si

DINARICUM - DRUŠTVO ZA OHRANJANJE, RAZISKOVANJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ DINARIDOV

Smo nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje v javnem intersu na področju narave. Že od nastanka leta 2005 dalje, združujemo strokovnjake in zainteresirane posameznike iz različnih področij, ki si prizadevamo za strokovne in trajnostne odločitve v zvezi z varovanjem narave. Zavzemamo se za prenos znanja, znanstvenih ugotovitev in dobrih praks v v projekte in upravljalske odločitve. Naše se delo je v večini prostovoljno in se v večji meri nanaša na podorčje velikih zveri, vendar ostajamo pozorni tudi na ostale člene bogatsva Dinarskega gorstava v Sloveniji.

Delujemo kot članska organizacija, ki poudarja pomen znanja med svojimi člani in za člane organiziramo vrsto različnih aktivnosti – izleti, predavanja, izobraževanja, terensko delo, izdajanje biltena ipd. Udeležujemo se tudi konferenc, izobraževanj, delavnic in drugih dogodkov sorodnih organizacij.

Z veseljem sodelujemo s šolami in drugimi izobraževalnimi zavodi pri organizaciji naravoslovnega dneva, izobraževalne delavnice ali predavanja. Tudi sicer smo odprti za vsakršno sodelovanje z drugimi organizacijami. Kontaktirajte nas preko e- naslova!

KONTAKT: drustvo.dinaricum@gmail.com

ČMRLJICA - SLOVENSKO DRUŠTVO ZA VARSTVO OPRAŠEVALCEV

Namen Društva Čmrljica – slovenskega društva za varstvo opraševalcev je ozaveščanje o pomenu, pestrosti, ogroženosti in varstvu opraševalcev, raziskovanje opraševalcev ter povezovanje raziskovalcev in ljubiteljev opraševalcev. Skupaj gradimo opraševalcem bolj prijazen svet!

KONTAKT: info@cmrljica.si

ZDSDS - ZVEZA DRUŠTEV SLAVISTIČNO DRUŠTVO SLOVENIJE

Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (ZDSDS) je stanovsko združenje učiteljev slovenščine in drugih slovanskih jezikov ter drugih slavistov, ki ima skoraj 90-letno tradicijo. Njegov namen je spodbujati znanstveno raziskovanje slovenskega jezika in književnosti, urejati stanovska vprašanja učiteljev slovenščine in skrbeti za lepši jezik v javnosti, skladno z imenom društva pa ohranja povezavo s slovanskimi jeziki.  Društvo je organizirano kot zveza društev; pod okriljem krovnega vseslovenskega slavističnega društva tako deluje enajst pokrajinskih slavističnih društev in devet sekcij. ZDSDS je društvo v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanje ter raziskovalne dejavnosti.

KONTAKT: predsedstvo@zdsds.si

CJVT - CENTER ZA JEZIKOVNE VIRE IN TEHNOLOGIJE

Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT) deluje v okviru Univerze v Ljubljani. Namen CJVT je omogočiti uspešen razvoj slovenščine v digitalni dobi. Skladno s to vizijo raziskovalci z različnih področij pripravljamo digitalne jezikovne vire ter orodja in pri tem sledimo načelom, da morajo biti vsi izdelki vsebinsko in metodološko sodobni, uporabniku prijazni in odprto dostopni za nadaljnji razvoj.

KONTAKT: info@cjvt.si

ZZB NOB SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA SLOVENIJE

Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB Slovenije) je domoljubna, prostovoljna, neprofitna, protinacifašistična nevladna organizacija civilne družbe, s statusom delovanja v javnem interesu, v katero se zaradi uresničevanja svojih skupnih ciljev in interesov združujejo kolektivne članice ZZB NOB Slovenije, vojni veterani, žrtve vojnega nasilja (izgnancev, internirancev, ukradenih otrok, političnih zapornikov, zapornikov), čedalje bolj pa simpatizerji in mlajša generacija.

KONTAKT: tina.masnec@zzb-nob.si 

MVZI - MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN INOVACIJE

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije se osredotoča na kakovosten razvoj visokega šolstva, prenos znanja v prakso z namenom razvoja celotne družbe ter vzpostavitev spodbudnega okolja za raziskovanje in inoviranje. Naš cilj je, da postane Slovenija dežela znanja, znanosti in inovacij ter da je kot taka prepoznana tudi v svetu. Na področju občanske znanosti se ministrstvo vključuje v aktivnosti na ravni EU (npr. projekti v okvirnega programa za raziskave in inovacije, podporni mehanizmi Evropske komisije), sooblikuje politike na ravni EU, prenaša znanja in prakse v nacionalno okolje, pripravlja nacionalne ukrepe v podporo razvoju občanske znanosti, spremlja njihovo izvajanje ter soorganizira tematske dogodke.

KONTAKT: tit.neubauer@gov.si

HERPETOLOŠKO DRUŠTVO - SOCIETAS HERPETOLOGICA SLOVENICA

Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica je nevladna organizacija, ki se ukvarja s proučevanjem in varovanjem slovenske herpetofavne. Poleg terenskega dela društvo opravlja tudi različne izobraževalne dejavnosti za širšo javnost in tako širimo informacije o plazilcih in dvoživkah – dveh zelo ogroženih skupinah vretenčarjev.

KONTAKT: info@herpetolosko-drustvo.si

SLOVENSKA FILANTROPIJA

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Naši programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših. Naša osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamemo, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine. Slovenska filantropija je koordinatorica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij v katero je vključenih 1.900 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom. Namen programa je krepitev kapacitet prostovoljskih organizacij za razvoj kakovostnega prostovoljstva, razvoj njihove organizacijske strukture ter pridobivanje in širjenje njihovih znanj in veščin s področja prostovoljstva. Ponujamo izobraževanja za prostovoljce, mentorje in organizatorje prostovoljstva ter izobraževalne vsebine za različne deležnike.

V okviru programa Migracije se ukvarjamo z različnimi vidiki sodobnih migracij. Posameznikom in skupinam migrantov, kot so prosilci za in osebe s priznano mednarodno zaščito (azil), otroci brez spremstva, nedokumentirani migranti in drugi migranti nudimo svetovanje, informiranje, psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč ter zagovorništvo. Organiziramo različne aktivnosti za lažjo integracijo migrantov in beguncev v novo okolje.

V Murski Soboti, Žalcu, Črnomlju, Metliki, in Logatcu delujejo medgeneracijski skupnostni centri, ki so namenjeni vsem prebivalcem lokalne skupnosti. Ponujajo prostor za aktivnosti, ki spodbujajo sodelovanje, prenos znanja in razumevanje med generacijami. V njih ustvarjamo priložnosti za druženje in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih ter situacijah. Smo soustanovitelji Ambulante s posvetovalnico za osebe brez urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani. V ambulanti zdravniki in zdravnice, medicinske sestre, psihoterapevti, fizioterapevtka, farmacevti in pravniki delajo kot prostovoljci ter nudijo zdravstvene in druge storitve uporabnicam in uporabnikom ambulante.

Naša vizija je odprta, pravična in solidarna družba, ki v partnerskem sodelovanju javnega, gospodarskega sektorja, organizacij civilne družbe ter s prostovoljskimi aktivnostmi ljudi ponuja spodbudno okolje vsem, tudi tistim, ki zaradi kakršnihkoli okoliščin sami ne zmorejo zagotoviti kakovostnega bivanja zase in za svoje družine. Vrednote, ki jih zagovarjamo, so: solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse. Aktivnosti združujemo v različnih programskih enotah, ki delujejo znotraj Slovenske filantropije.

Aktivno se odzivamo na družbene probleme, spodbujamo in razvijamo prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje, delujemo na področju migracij, pomagamo ogroženim in smo glasni zagovorniki človekovih pravic.

KONTAKT: tjasa.arko@filantropija.org 

INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, LJUBLJANA (NUTRIS)

Inštitut za nutricionistiko je raziskovalna organizacija z državno koncesijo za izvajanje javne raziskovalne dejavnosti, v okviru katere vodi raziskovalni program “Prehrana in javno zdravje” (ARIS P3-0395). Na inštitutu deluje tudi Infrastrukturni program spremljanja sestav in označevanja živil (ARIS I0-0054), ki vključuje tudi občasno znanost. Med drugim ser za zbiranje podatkov v pomembnem obsegu uporablja t.i. crowd-sourcing. Pri tem inštitut sodeluje z več drugimi organizacijami, med drugim z IJS, Zvezo potrošnikov Slovenije in NIJZ. Navedene aktivnosti prispevajo k uresničevanju vizije inštituta, da se z vrhunsko raziskovalno dejavnostjo na področju prehrane in javnega zdravja podpira zagotavljanje varne in kakovostne hrane ter krepi javno zdravje.

KONTAKT: info@nutris.org 

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA UNIVERZE V NOVI GORICI

Univerzitetna knjižnica Univerze v Novi Gorici z izborom, obdelavo in posredovanjem gradiva in informacijskih virov iz vseh področij znanosti nudi podporo izobraževalni, raziskovalni in umetniški dejavnosti na univerzi, svoje vire in storitve nudi tudi zainteresirani javnosti. Pomembna naloga knjižnice je vodenje bibliografij raziskovalcev.

KONTAKT: marjetka.veluscek@ung.si

DOBRA POT: ZAVOD ZA KULTURO IN SONARAVNO DELOVANJE

Zavod Dobra pot je zavod za kulturo in sonaravno delovanje iz Brkinov, ki je bil ustanovljen z željo po zaščiti naravne in kulturne dediščine na svež in inovativen način. Zavod že osmo leto prireja izobraževanja, delavnice in usposabljanja za splošno javnost ter razvija programe za podeželsko mladino. S svojimi aktivnostmi si prizadeva naslavljati aktualne družbene izzive ruralnega okolja in odgovoriti na zaznane potrebe kraško-brkinskega, pa tudi širšega slovenskega prostora. V dediščini vidi izreden potencial za trajnostno in sonaravno pot v prihodnost, zato se intenzivno usmerja tudi v projekte za aktualizacijo, popularizacijo in v sodobnem času nujno digitalizacijo kulturne dediščine. Na podlagi dosedanjih dosežkov ekipa zavoda vedno znova ugotavlja, da je dediščina odlično orodje za povezovanje in opolnomočenje skupnosti.

KONTAKT: info@dobra-pot.si

DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV LJUBLJANA

Društvo bibliotekarjev Ljubljana je prostovoljna, samostojna in nepridobitna strokovna organizacija knjižničarskih delavcev in deluje na območju osrednjeslovenske regije. Društvo je bilo ustanovljeno 29. marca 1968, kot pravni naslednik leta 1954 ustanovljene ljubljanske podružnice Društva bibliotekarjev Slovenije. Društvo je ustanovljeno z namenom, da omogoča svojim članom po območnem principu uresničevanje pravic in dolžnosti, ki so sprejete v Pravilih Društva bibliotekarjev Ljubljana in Statutu ZBDS, ter skrbi za povezovanje z vsemi strokovnimi organizacijami in društvi, z državnimi organi, s strokovnimi inštitucijami, z delovnimi organizacijami s področja bibliotekarstva in drugimi zainteresiranimi strokovnimi organi.

KONTAKT:  info@dbl.si

ZMAJSKO DRUŠTVO KAP JASA

Zmajsko društvo KAP je nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Od leta 2017 se ukvarja z izdelavo in spuščanjem zmajev, s sodelovanjem na zmajskih festivalih in organiziranjem le-njih, z zmajskimi delavnicami za otroke in odrasle, ter z zmajskimi znanostmi – od aerodinamike in ekologije do geografije in arheologije. 

KONTAKT: kap.jasa@gmail.com

FOCUS - DRUŠTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ

Focus, društvo za sonaraven razvoj se kot nevladna okoljska organizacija zavzema za celostne družbeno-ekonomske spremembe, ki omogočajo dostojno življenje znotraj planetarnih omejitev. Poslanstvo uresničuje skozi raziskovanje, ozaveščanje, zagovorništvo in sodelovanje v procesih oblikovanja politik. Tako v lokalno kot mednarodno okolje vnaša ideje o novih možnostih življenjskih praks in družbenih ureditev.

KONTAKT: info@focus.si

Dekorativna slika; Green Aloe Vera, iz Troposlab

Kontaktni podatki CTK

Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana

obcanskaznanost@ctk.uni-lj.si 

Tel: 01 2003 416 (Til Mlakar)

Koordinatorka mreže CS

Andreja Vovk Iskrić

Mestna knjižnica Ljubljana

andreja.vovk-iskric@mklj.si

Poštni seznam partnerjev

Prijava na poštni seznam

Mail za izmenjavo informacij:

obcanskaznanost.ctk@lists.arnes.si

 

Skip to content