Partnerji

Partnerji Mreže občanske znanosti so organizacije in posamezniki, ki želijo sodelovati kot nosilci projektov, organizatorji dogodkov in usposabljanj ali nuditi kakršnokoli infrastrukturo. Če želite sodelovati pri projektih občanske znanosti na omenjene načine ali kako drugače, vas vabimo, da nas kontaktirate in postanete del Mreže občanske znanosti.

CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani je največja slovenska knjižnica za področje tehnike in naravoslovja. S svojim delovanjem je vpeta v nacionalno raziskovalno infrastrukturo. Spodbuja in podpira različne prakse odprte znanosti. S svojo infrastrukturo podpira tudi občanske raziskave.

GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA NOVA GORICA

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je osrednja splošna knjižnica, ki z osrednjo enoto, devetimi krajevnimi knjižnicami in bibliobusom deluje na območju šestih občin. Kot ena od desetih osrednjih območnih knjižnic se povezuje s knjižnicami v regiji ter koordinira enoten razvoj knjižničarstva na Goriškem. Je tudi splošna knjižnica na obmejnem območju, pri čemer za zagotavljanje podpore razvoju knjižnične javne službe v zamejstvu tesno sodeluje z goriško enoto Narodne in študijske knjižnice Trst. Goriška knjižnica s svojim delovanjem odgovarja na družbene spremembe in spremenjene potrebe uporabnikov, širi nova znanja ter vpeljuje nove storitve.

KONTAKT: sasa.vidmar@gkfb.si 

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

Mestna knjižnica Ljubljana je največja splošna knjižnica v Sloveniji ter najbolj omrežena kulturna ustanova v Mestni občini Ljubljana. Kot osrednja območna knjižnica koordinira, povezuje in usmerja delo splošnih knjižnic v regiji. Z uvajanjem drznih in inovativnih praks na področju kulture in izobraževanja izboljšuje družbeni položaj prebivalcev Slovenije in krepi mednarodno prepoznavnost slovenskih knjižnic.

KONTAKT: ales.klemen@mklj.si

IJS - ODSEK ZA ZNANOSTI O OKOLJU

Multidisciplinarne raziskave Odseka za znanosti o okolju na Institutu “Jožef Stefan” se osredotočajo na prepletanje fizikalnih, kemijskih in bioloških procesov, ki oblikujejo naše okolje, na človeka in njegove dejavnosti. Zato namenjamo pozornost predvsem trem sklopom raziskav: razvoju, optimizaciji in validaciji analiznih metod, študiju biogeokemijskih procesov, zaradi katerih pride do pretoka in transformacij snovi v naravi, in oceni vplivov na okolje ter oceni tveganja za zdravje ljudi in okolja zaradi človekovih posegov v naravo.

KONTAKT: david.kocman@ijs.si

SLOVENSKA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je v letu 1984 ustanovljena nevladna in nepridobitna organizacija, ki omogoča, razvija in spodbuja izobraževanje starejših za njihovo večjo socialno vključenost in aktivno delovanje v družbenem okolju. Ima status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju izobraževanja, kar izkazuje in potrjuje njeno javno poslanstvo. Deluje kot nacionalna vsebinska mreža in povezuje 55 univerz za tretje življenjsko obdobje po Sloveniji.

KONTAKT: univerza-3@guest.arnes.si 

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

Mestna knjižnica Kranj je ena od desetih slovenskih osrednjih območnih knjižnic. Splošne knjižnice gorenjske regije povezuje z razvojem skupnih storitev za različne skupine uporabnikov in se pri delu povezuje z ustanovami v lokalnem in širšem okolju. Poleg osrednje enote ima šest krajevnih knjižnic in štiri izposojevališča premičnih zbirk. Ob izposoji gradiva nudi raznovrstne dogodke, izobraževanja, razstave in delavnice.

KONTAKT: nina.svetelj@mkk.si, maja.vunsek@mkk.si

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je eden izmed največjih neodvisnih javnih raziskovalnih inštitutov za naravoslovne vede v Sloveniji. Poslanstvo NIB je ustvarjanje novega znanja na področju bioloških znanosti za razumevanje življenjskih procesov, ohranjanje biotske raznovrstnosti in zdravega okolja za doseganje večje kvalitete življenja in podporo trajnostnega razvoja.

KONTAKT: Tina.Elersek@nib.si, katja.sinur@nib.si

ZNANSTVENO DRUŠTVO SLEDILNIK

V društvu Sledilnik smo zbrani člani in članice skupnosti Covid Sledilnik, ki je nastala v času pandemije. V znanstvenem društvu Sledilnik spodbujamo razvoj podatkovne odličnosti, kroženje in izpostavlja uporabno vrednost podatkov ter podatkovne znanosti v dobro življenja. Do sedaj smo poleg Covid Sledilnika razvili tudi portal Zdravniki. V razvoju pa je projekt Podnebnik, ki bo združeval podatke iz področja podnebnih sprememb. Društvo Sledilnik goji strogo strokovnost, goji pluralizem pogledov, sledi znanstveni metodi razmišljanja in znanstvenemu pristopu analize družbenih in naravnih pojavov. Društvo se ukvarja predvsem z zbiranjem in obdelava javno dostopnih podatkov, posredovanje zbranih podatkov zainteresiranim skupnostim in tretjim osebam, modeliranje podatkov v napovedne modele, prikaz relevantnih podatkov širši javnosti, obveščanje in izobraževanje javnosti, zbiranje in obdelava podatkov, sodelovanje s sorodnimi organizacijami in državnimi organi ter organiziranje srečanj in dogodkov.

KONTAKT: zarja.mursic@gmail.com 

MIRAN HLADNIK

Slovenski literarni zgodovinar, ki je avtor več knjig o slovenski književnosti in profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s kvantitativnimi raziskavami slovenske pripovedne proze, od leta 1995 zlasti s slovenskim zgodovinskim romanom. Moderira Slovlit, novičarski in diskusijski e-poštni seznam, ki povezuje sloveniste in druge interesente za slovensko literaturo, kulturo in humanistiko, in soureja Slavistično revijo.

KONTAKT: hladnikmiran@gmail.com  

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

Univerza na Primorskem (UP) je bila ustanovljena leta 2003. Sestavlja jo 6 fakultet, raziskovalni inštitut, univerzitetna knjižnica in študentski domovi.

UP se je močno vpeta v mednarodno okolje. Letno na okoli 80 študijskih programih vseh treh stopenj, med katerimi se jih petina izvaja vzporedno tudi v angleškem jeziku, izobražuje okoli 6.000 študentov; skoraj petina študentov prihaja iz tujine. Mednarodna vpetost UP je vidna tudi pri zaposlovanju – iz tujine prihaja tudi dobrih 12% raziskovalcev in visokošolskih učiteljev.

UP je s svojo dejavnostjo vpeta tudi v lokalno in regionalno okolje, kjer vse bolj krepi svojo vlogo s številnimi povezovalnimi aktivnostmi kot so komuniciranje znanosti (preko aktivnosti Centra znanosti in dogodkov za komuniciranje znanosti), delo s šolarji in učitelji, vzpostavitev alumni pisarne, tehnološki in inovacijski transfer, študentski projekti v sodelovanju z gospodarstvom, spodbujanje odgovorne znanosti ter ponudba dodatnega usposabljanja za različne ciljne skupine.

 UP bo v jeseni 2023 postala polnopravna članica evropske univerze Trasform4Europe, že dobro leto pa deluje v mreži evropskih inovativnih visokošolskih organizacij (ENIHEI). Na ta način UP vnaša mednarodne inovacije v ožje in širše okolje, kjer predstavlja strokovnega ter znanstveno podprtega sogovornika.

KONTAKT: elena.buzan@upr.si

ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE

Andragoški center Republike Slovenije je osrednji javni zavod in krovna ustanova za izobraževanje odraslih v Republiki Sloveniji. Z različnimi raziskavami, programi, projekti in dogodki sodelujemo pri uveljavljanju kulture vseživljenjskosti učenja ter znotraj te še posebej izobraževanja odraslih. Poslanstvo Andragoškega centra Slovenije je krepiti kulturo vseživljenjskosti učenja ter prispevati k pravičnemu, dostopnemu in kakovostnemu izobraževanju in učenju vseh odraslih prebivalcev Slovenije.

KONTAKT: johanna.robinson@acs.si, info@acs.si

LUTRA - INŠTITUT ZA OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE

LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine je zasebni zavod, ki od ustanovitve leta 1998 deluje na področju varstva narave in okolja. Vrsta, na katero smo se pri svojih raziskovalno-razvojnih dejavnostih najbolj osredotočili, je evrazijska vidra (Lutra lutra), v zadnjem času pa tudi evropski bober (Castor fiber).

Dejavnost Inštituta LUTRA obsega presoje vplivov na okolje, izdelavo okoljskih poročil, monitoring živalskih populacij in njihovega okolja, monitoring vplivov posegov v okolje na živalske populacije, ekspertna mnenja in svetovanja na naravovarstvenem področju.

Posebno področje dejavnosti Inštituta LUTRA je tudi odnos različnih skupin javnosti do naravne dediščine in posameznih naravnih vrednot (živalskih vrst), kar je tesno povezano z izobraževalno in publicistično dejavnostjo organizacije. Bobra in vidro kot sporočilni vrsti uporabljamo v aplikativne namene za izobraževalne in ozaveščevalne dejavnosti na področju naravovarstva – vidro predvsem v okviru ohranjanja celinskih vodnih ekosistemov in njihove biodiverzitete, bobra pa kot vrsto, ki nam lahko s svojimi dejavnostmi močno pomaga pri blaženju podnebnih sprememb.

KONTAKT: info@lutra.si

MORIGENOS - SLOVENSKO DRUŠTVO ZA MORSKE SESALCE

Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena leta 2001, ki združuje znanstveno raziskovanje, izobraževanje in ozaveščanje. Namen raziskovalnih dejavnosti je podati znanstveno osnovo za učinkovito varstvo delfinov in njihovega habitata s stalnim monitoringom in identifikacijo glavnih groženj tem živalim. Z učinkovitim varstvom delfinov lahko bolje varujemo celotni morski ekosistem, od katerega smo odvisni tudi ljudje. Prav tako pomemben namen raziskovanja je širjenje znanja o biotski pestrosti naših morij.

KONTAKT: morigenos.center@gmail.com

Dekorativna slika; Green Aloe Vera, iz Troposlab

Kontaktni podatki CTK

Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana

obcanskaznanost@ctk.uni-lj.si 

Tel: 01 2003 416 (Til Mlakar)

Skip to content